Algemene voorwaarden

ontwerpstudio element

Inleiding

Onderdeel:

1 Privacy

1.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door de ontwerper gebruikt en zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

1.2 De ontwerper zal alle informatie van de klant vertrouwelijk behandelen.

1.3 Op het beeldmateriaal wat gedeeld wordt voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, portfolio materiaal of promotie worden persoonlijke gegevens (adressen en telefoonnummers) onleesbaar gemaakt tenzij anders aangegeven.

2 Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals die u ter beschikking zijn gesteld. U kunt altijd vragen om toezending van een extra exemplaar. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en ontwerper.

2.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Deze wijzigingen zullen altijd van tevoren aangegeven worden en de opdrachtgever krijgt 5 werkdagen bedenktijd. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.3 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Tot deze schriftelijke bevestiging is de ontwerper niet verplicht te beginnen aan of verder te gaan met de afgesproken werkzaamheden.

3 De uitvoering van de overeenkomst

3.1 De ontwerper zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de resultaten gedurende het ontwerpproces. Deze datums zullen per opdracht schriftelijk worden afgesproken.

3.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen die de ontwerper aangeeft nodig te hebben.

3.3 Feedback wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de (gedeeltelijke) opdracht, schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

4 Inschakelen van derden

4.1 Wanneer de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de ontwerper namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

4.2 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de ontwerper derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de ontwerper. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

4.3 De ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de ontwerper zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De ontwerper kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

5 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

5.1 De ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam van de ontwerper openbaar te maken.

5.2 Tenzij anders overeengekomen, blijven de resultaten van de opdracht die door de ontwerper tot stand zijn gebracht eigendom van de ontwerper, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. (Hieronder vallen onder andere concepten, adviezen en ontwerpen.)

5.3 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

6 Gebruik van het resultaat

6.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht zoals afgesproken.

6.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

6.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, anders uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De ontwerper kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

6.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten. Deze vergoeding zal minimaal tweemaal het afgesproken bedrag van de volledige opdracht zijn met een minimum van €150 totaal.

6.5 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken: 

a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betaling)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;

c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever.

6.6 De ontwerper heeft de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, portfolio en promotie. Hierbij zijn de privacy voorwaarden genoemd in artikel 2.3 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

7 Honorarium en kosten

7.1 De ontwerper heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een vast bedrag, of een wederdienst. Dit zal alvorens schriftelijk bepaald worden.

7.2 Naast het overeengekomen honorarium worden ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals reiskosten, kosten voor prints, kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., verrekend bij de opdrachtgever. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd.

7.3 Wanneer de ontwerper door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd. De ontwerper zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren. (Hieronder vallen onder andere onvolledig werk van derden, het niet tijdig aanleveren van de juiste gegevens of een gebrek in de briefing)

7.4 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan de ontwerper kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De ontwerper zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

8 Betaling en opschorting

8.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

8.2 De opdrachtgever ontvangt de afgesproken rechten zodra de betaling volledig gedaan is.

8.3 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever de volledige incassokosten verschuldigd. Daarnaast is de opdrachtgever de ontwerper een vergoeding verschuldigd van 25% over het factuur bedrag met een minimum van €150 excl. BTW.

8.4 De ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de ontwerper overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

8.5 De ontwerper mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken.

9 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

9.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de ontwerper, of wanneer de ontwerper de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd.

9.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten die de ontwerper aantoont te hebben gemaakt (zoals uren en inkopen), alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium.

9.3 Zowel de ontwerper als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer de andere partij failliet is verklaard.

10 Garanties en vrijwaringen

10.1 De ontwerper garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen. Ontwerper garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet geen inbreuk maakt op rechten van derden.

10.2 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever de ontwerper of ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

10.3 De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

11 Aansprakelijkheid

11.1 Ontwerper dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

11.2 Ontwerper is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de ontwerper toerekenbare, directe schade. (Hieronder valt bijvoorbeeld niet teruglopende omzet na invoering van de goedgekeurde huisstijl)

11.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee maanden vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

12 Overige bepalingen

12.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de ontwerper gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de ontwerper.

12.2 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis is gekomen.

12.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden aangepast of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

12.4 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

12.5 Op de overeenkomst tussen de ontwerper en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de ontwerper, kennis van geschillen tussen de ontwerper en opdrachtgever.